Onze missie en visie

Onze kernwaarden

In onze schoolgemeenschap gaan we uit van de volgende kernwaarden:

•   Op onze school leer je alleen en samen te werken.

•   Op onze school leren we je verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf, de ander en de omgeving.

•   Op onze school hebben we plezier in leren.

•   Op onze school werken we vanuit gelijkwaardigheid.

•   Op onze school leren we kinderen eigenaarschap te tonen .

 

Ons uitgangspunt is dat ieder mens kwaliteiten heeft. Kwaliteiten waarop we elkaar ook mogen aanspreken. We zoeken hierin wel altijd met elkaar de dialoog op. Ook bespreken we dingen op de plaats waar het hoort. In onze school mag iedereen fouten maken. Iedereen heeft het recht deze te herstellen en een nieuwe kans te krijgen. Fouten zijn het bewijs dat je het probeert.

We hebben oprecht interesse in elkaar en tonen dit door regelmatig vragen te stellen. We willen vooral niet denken vanuit problemen, maar in kansen en uitdagingen

Missie van Jenaplanschool De Wilgenhoek

Als jenaplanschool is het onze missie om al onze kinderen te vormen tot gelukkige, evenwichtige en kritische jonge mensen, die vanuit een realistisch zelfbeeld de juiste keuzes kunnen maken en verantwoordelijkheid voor eigen handelen kunnen dragen. Wij bieden onze kinderen een veilige inspirerende leeromgeving waarin het kind wordt uitgedaagd om zijn of haar eigen mogelijkheden en grenzen te ontdekken en hun talenten te ontplooien, zodat ieder kind met zijn/haar beste startkwaliteiten naar een passende middelbare school kan gaan.

Visie van de school

Een jenaplanschool is een leergemeenschap waarin de kinderen, de stamgroepleerkrachten ouders ieder een grote rol spelen. Deze samenwerking is essentieel om er samen voor te zorgen dat een kind kan groeien. Ouders en medewerkers van Jenaplanschool De Wilgenhoek dienen daarom ook bewust een keuze te maken voor het jenaplanonderwijs.

Alle kinderen zijn uniek en verschillen van elkaar. Het jenaplanonderwijs gaat juist uit van deze verschillen en leert kinderen om met deze verschillen om te gaan. Kinderen van verschillende leeftijden zitten bij elkaar in een stamgroep en werken, spelen, vieren samen. Elke stamgroep heeft zijn eigen groepsruimte die zo huiselijk mogelijk is ingericht. We leren kinderen dat ieder een rol heeft in de stamgroep om er samen een mooie tijd van te maken. Als stamgroep zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor hoe we met elkaar en met de omgeving omgaan.

Door te werken met stamgroepen verandert de rol van kinderen elk jaar. De jongste wordt weer een oudste en de oudste weer een jongste. Door deze rollen doen de kinderen belangrijk sociale vaardigheden op waar ze hun hele leven profijt van zullen hebben. De stamgroepleerkracht coacht de kinderen bij dit leerproces.

De leervakken worden aangeboden aan groepen kinderen met hetzelfde niveau. Ons onderwijs bevat meer dan het aanleren van schoolse vaardigheden als taal, rekenen schrijven en lezen.

 

Wij leren kinderen bij ons op school: 

 

 

 

Bovenstaande zijn de essenties van het Jenaplanonderwijs. Essenties waarvan wij denken dat de moderne mens ze hard nodig heeft in de huidige en toekomstige maatschappij, dat zien we terug in het onderwijs op onze jenaplanschool in bijvoorbeeld kringen.

Onze missie geeft dat ook duidelijk aan: Wij zien de school als de basis voor het latere leven om te ontwikkelen tot een verantwoordelijk, zelfstandig en sociaal mens die actief en kritisch in de samenleving staat en zich daarvoor verantwoordelijk voelt. De jenaplanessenties sluiten hierop feilloos aan.

 

Prioriteiten

•   Ontwikkeling jenaplan: herijken van onze visie en missie

•   Professionaliteitsontwikkeling van de stamgroepleiders

•   Ontwikkelen en verfijnen van kwaliteitskaarten "zo doen wij dat op de De Wilgenhoek" (borgen)

•   Ontwikkelen Kindcentrum Broekgraaf

 

Identiteit

Onze school is een algemeen bijzondere openbare school. Op een openbare school is ieder kind en iedere stamgroepleerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Het openbaar onderwijs leert kinderen respect te hebben voor andere meningen of overtuigingen. Er wordt actief aandacht besteed aan overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting.

Onze school valt onder stichting O2A5.

.Binnen het openbaar onderwijs van de O2A5 scholen: 

...is iedereen welkom en hebben wij respect voor elkaar.

...zijn wij van en voor de samenleving en hanteren de waarden en normen van deze samenleving.

...hebben wij aandacht voor levensbeschouwingen en godsdienst