MR / OV

 

Deelnemen aan de MR of de OV?
Neem vooral contact met ons op en bezoek een vergadering.

 

De inspraak van ouders en personeel is binnen de school formeel geregeld via de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS), die sinds 1 januari 2007 van kracht is. De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding.
De oudergeleding is de officiële vertegenwoordiging van de ouders naar het bevoegd gezag, in de praktijk de directie van de school. De MR overlegt met de schoolleiding over de organisatie en inrichting van de school in algemene zin. Individuele klachten of problemen worden door de MR niet besproken. Eenmaal in de twee jaar worden nieuwe leden voor de MR gekozen. Alle ouders met kinderen op de school kunnen zich hiervoor verkiesbaar stellen.


De MR heeft een aantal rechten. De belangrijksten daarvan zijn het adviesrecht en het instemmingsrecht. De schoolleiding informeert de MR over de belangrijkste ontwikkelingen binnen de school. Vervolgens moet de instemming van de MR worden verkregen voor onder meer het schoolplan, de begroting en het formatieplan. In een aantal gevallen brengt de MR advies uit. Daartoe overlegt de MR met de schoolleiding over zaken als de besteding van geld en het onderhoud van gebouwen, het les- en vakantierooster, de ouderparticipatie en de keuze van lesmethoden.

Personeelsgeleding: Liza Bosman en Anouk Schrijver bereikbaar via het telefoonnummer van De Wilgenhoek: 0345632101.  Maarten Smid en Daphne Bos zijn namens de ouders de MR-leden.

De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. Wilt u de vergadering bezoeken, dan bent u welkom als bezoeker. Als bezoeker kunt u luisteren naar de vergadering. Het inbrengen van onderwerpen en mee vergaderen is niet mogelijk. Als u iets besproken wilt hebben in de MR, dan kunt u dit doorgeven aan de oudergeleding van de MR. De MR is bereikbaar via het algemene mail adres: wilgenhoekmr@gmail.com.

Ook is er een GMR. De GMR is het orgaan voor inspraak met betrekking tot schooloverstijgend beleid. In de GMR zitten vertegenwoordigers van de scholen die verbonden zijn aan O2A5 (Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden). De GMR vergadert vijf keer per jaar. Het dagelijks bestuur van de GMR voert regelmatig overleg met het bovenschools management. In de GMR komen zaken aan de orde die alle scholen betreffen, zoals bijvoorbeeld personeelsbeleid. Voorstellen voor beleid worden door het bovenschools management aan de GMR voorgelegd.


Oudervereniging De Wilgenhoek
De oudervereniging op De Wilgenhoek heeft als doel een bijdrage te leveren aan de positieve ontwikkeling van de school en het Jenaplankarakter ervan te bevorderen. Dit doen we samen: het team en de ouders/verzorgers (onze leden).  
We organiseren leuke en leerzame activiteiten voor de kinderen. Voorbeelden hiervan zijn het jaarlijkse schoolkamp, het sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering, diverse sportactiviteiten, de kinderboekenweek, enzovoort. Deze activiteiten worden betaald uit het lidmaatschapsgeld voor de oudervereniging. Hieronder vindt u de globale besteding van de ouderbijdrage. U betaalt dus geen andere extra kosten voor de activiteiten op school. Wilt u meer weten over de activiteiten? Lees dan de pagina over ouderbetrokkenheid.


Het lidmaatschap van de vereniging is bedoeld voor de ouders/verzorgers van alle kinderen die bij ons op school zijn ingeschreven. Ouders krijgen één stem per kind. Het lidmaatschap begint zodra het kind op school start. Omdat alle kinderen ook meedoen aan al deze leuke en leerzame activiteiten, gaan we er vanuit dat u ook lid wordt van onze vereniging.


Het bedrag van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering (ALV). Tijdens deze vergadering kunt u uw stem(men) gebruiken indien nodig. Conform de in de ALV goedgekeurde begroting is deze bijdrage  vastgesteld op € 150,- per jaar  per kind. De ouderbijdrage is vrijwillig.

De ouderbijdrage wordt geïnd via ClubCollect (een financiële dienstverlener voor ledenorganisaties) en u kunt gebruikmaken van diverse betaalmogelijkheden zoals betaling ineens of in meerdere termijnen.

 

Wij, Emmely & Deborah, de nieuwe activiteitencoördinatoren in de Oudervereniging hopen dat jullie nu meer informatie en een idee hebben gekregen over diverse activiteiten hier op school.

 

 

 

 

 

Globale begroting Stichting Oudervereniging JPS De Wilgenhoek

Bent u nieuwsgierig geworden naar het werk van de oudervereniging of heeft u vragen of ideeën? Schroom niet en spreek of schrijf ons aan! De oudervereniging heeft een eigen e-mailadres: ovjpsdewilgenhoek@live.nl en een groene brievenbus net voorbij de ingang aan uw linkerhand.

 

Met hartelijke groet namens de oudervereniging, 

Judith Valenton 

Linda de Groot 

 

Deborah Laponder en Emmely Sterk

Activiteiten coördinatoren

Judith Valeton

Voorzitter

Linda de Groot

Penningmeester

Roy Bogerd

penningmeester